Договір про надання платних медичних послуг

Договір про надання платних медичних послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС»

від 29.09.2022 № 47

м. Київ                                                                    

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІНІКА «ДЕНИС», в особі директора Татаркіна Дениса Олексійовича, який діє на підставі Статуту (надалі – Медичний центр або Виконавець), з однієї сторони, та будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору та звернулась до Медичного центру для отримання платних медичних послуг (надалі – Замовник або Пацієнт) з іншої сторони, разом іменовані як Сторони, а кожна окремо – Сторона, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, уклали цей Публічний договір про надання платних медичних послуг (надалі – Договір) про нижченаведене.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем платних медичних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Замовникам) отримати медичні послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.

1.3. Виконавець не має права відмовитись від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Замовнику медичні послуги.

1.4. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи та ліцензії на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність в разі порушення прав Замовника в процесі виконання Договору.

1.5. Дія цього Договору з оплати медичних послуг не розповсюджується на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, що оплачуються Медичному центру третіми особами за договорами добровільного медичного страхування чи іншими договорами про надання платних медичних послуг.

1.6. Кожна Сторона гарантує та запевняє іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.

 

2. ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ (АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ)

2.1. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з дати його оприлюднення на офіційному веб-сайті сайті Виконавця.

2.2. Договір є обов’язковим для виконання Замовником з моменту прийняття ним пропозиції про укладення Договору – вчинення підтверджуючих дій, зокрема таких, що визначені у п. 2.5. цього Договору.

2.3. Дата першого звернення Замовника до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Замовник вважається ознайомленим з Договором в момент укладення Договору.

2.4. Договір укладається шляхом приєднання Замовника до запропонованого Виконавцем Договору загалом та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника Договору, окрім випадків стаціонарного лікування та спостереження вагітних в амбулаторних умовах, і має юридичну силу відповідно до статей 633, 634 Цивільного кодексу України. Замовник не може пропонувати свої умови Договору.

2.5. Підписанням Заяви про приєднання (у випадку стаціонарного лікування) та/або договору про надання послуг зі спостереження вагітних в амбулаторних умовах, та/або вчинення інших підтверджуючих дій (зокрема, але не виключно: підписання інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення (затвердженої МОЗ України форми 003-6/о), початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника Сторонами, Замовник беззастережно та безумовно приєднується до умов цього Договору.

2.6. Звертаючись до Виконавця за отриманням Послуг, Замовник беззастережно та безумовно приймає положення цього Договору. Прийняття умов цього Договору (акцепт) є повним та означає згоду Пацієнта зі всіма умовами без виключень та доповнень, а також свідчить про те, що Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт не знаходиться під впливом погрози, омани, помилки, насильства та інші.

2.7. Перед початком отримання медичної послуги/медичних послуг Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, цінами на Послуги, а також Правилами внутрішнього розпорядку ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС», що розміщені (оприлюднені) на офіційному веб-сайті Виконавця та в Куточку (папці) споживача.

2.8. Всі умови Договору, викладені в цьому Договорі, є обов’язковими для Сторін. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір. 

2.9. Виконавець на письмову вимогу Замовника надає йому завірену підписом уповноваженої особи Виконавця письмову форму цього Договору.

 

3. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

В цьому Договорі основні поняття мають таке значення:

 

3.1. Законний представник Пацієнта – є один з батьків (усиновлювачів) Пацієнта. У дітей сиріт Законними представниками є патронатний вихователь, прийомні батьки, батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу. Опікун – законний представник малолітньої дитини.

3.2. Замовник – Пацієнт, законний представник Пацієнта або інша особа, яка уклала Публічний Договір в інтересах Пацієнта відповідно до вимог діючого законодавства України. Малолітні, неповнолітні чи недієздатні Пацієнти приймаються лише у присутності їх Законних представників, з наданням підтверджуючих документів. Законні представники надають Згоду на медичне втручання щодо осіб, в інтересах яких вони діють. У такому випадку Законні представники виступають Замовником даного Договору та зобов’язуються дотримуватись умов, викладених у ньому.

3.3. Згода на медичне втручання – згода інформованого Пацієнта відповідно до статті 39 Основ законодавства України про охорону здоров’я, необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Щодо Пацієнта віком до 14 років (малолітнього пацієнта), а також Пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їх Законних представників.

3.4. Лікуючий лікар – лікар Виконавця, який надає медичні послуги Замовнику в Медичному центрі під час застосування методів діагностики, профілактики або лікування.

3.5. Медичний центр – заклад охорони здоров’я, створений Виконавцем та розташований за адресою: 03189, м. Київ, вулиця Мейтуса Композитора, будинок 5.

3.6. Офіційний веб-сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, що є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, що ним надаються.

3.7. Пацієнт – фізична особа, в тому числі особа до досягнення нею повноліття, яка звернулася за медичною послугою та/або якій надається така послуга Виконавцем на умовах визначених цим Договором, в інтересах якої Замовником укладено цей Договір. Пацієнт може бути Замовником та укладати договір самостійно у разі досягнення ним повної цивільної дієздатності відповідно до законодавства України.

3.8. План лікування – обраний лікарем для кожного Замовника окремо і погоджений усно та/або письмово з Замовником комплекс профілактичних, лікувальних, діагностичних, реабілітаційних заходів, медичних маніпуляцій тощо, необхідних для досягнення позитивних результатів лікування захворювання Замовника, із зазначенням етапів лікування, переліку медичних втручань, орієнтованих строків лікування та орієнтованої вартості лікування в цінах, що діють на день отримання медичних послуг.

3.9. Послуга з медичного обслуговування (медична послуга) - послуга, що надається Пацієнту Медичним центром, що зареєстровано та одержало в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та оплачується Замовником.

3.10. Правила – Правила внутрішнього розпорядку ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС», затверджені Виконавцем та обов’язкові до виконання Замовником, з якими Замовник зобов’язаний ознайомитися до укладення Договору, опубліковані на офіційному веб-сайті Виконавця.

Зміст інших понять і термінів визначається законодавством України та спеціальними словниками понять і термінів Всесвітньої організації охорони здоров’я.

 

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Виконавець зобов’язується за погодженням та дорученням Замовника надати останньому чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір, платні медичні послуги за цінами та переліком відповідно до Прайс-листа Виконавця, на умовах, що визначені цим Договором, відповідними наказами Виконавця, у Заявах про приєднання (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

4.2. Місце надання Послуг:

За місцезнаходженням Медичного центру: 03189, м. Київ, вулиця Мейтуса Композитора, будинок 5.

За місцем проживання (перебування) Пацієнта може надаватися:

  • первинна медична допомога;
  • вторинна (спеціалізована) медична допомога, яка може надаватися в амбулаторних умовах;
  • невідкладна медична допомога;
  • допомога у проходженні медичної реабілітації;
  • виїзна (мобільна) консультативно-діагностична допомога.

4.3. Надання медичних послуг здійснюється після підписання Пацієнтом або його Законним представником Згоди на медичне втручання, що оформлюється у встановленій законодавством України формі перед наданням медичної послуги.

4.4. На підставі проведеного первинного огляду Пацієнта Лікуючий лікар встановлює попередній діагноз, визначає методи лікування, наслідки лікування та передбачувані результати, ступінь ризику і можливі ускладнення, та в доступній формі інформує Замовника про стан його здоров’я, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров’я про це. У деяких випадках, коли неможливо одразу визначити весь обсяг медичних втручань, складається попередній план лікування.

4.5. За результатами первинного огляду лікар складає План лікування, що визначає узгоджений Сторонами обсяг Послуг та їх попередню вартість. Необхідною умовою виконання Договору є згода Замовника із запропонованим Планом лікування, що засвідчується підписом Замовника або шляхом фактичного споживання Замовником зазначених у Плані лікування послуг.

4.6. Впродовж дії Договору Сторони можуть скласти декілька Планів лікування (в такому випадку умови додаткового Плану лікування будуть доповненням до попереднього Плану лікування) або змінити План лікування. 

4.7. Замовник погоджується, що при необхідності провести додаткове обстеження або отримати консультацію профільного медичного спеціаліста, який відсутній у Виконавця, він зобов’язаний пройти таке обстеження або консультацію в строки, встановлені Виконавцем, оплачуючи ці послуги за тарифами відповідних медичних закладів. 

 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються в закладі охорони здоров’я Виконавця відповідно до цього Договору, Правил та інших затверджених локальних нормативно-правових актів Виконавця, з використанням сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних виробів та матеріалів.

5.2. Лікуючий лікар призначається Виконавцем за усним погодженням із Замовником.

5.3. Надання Послуг здійснюється відповідно до Згоди на медичне втручання Замовника на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням першої Послуги та перед наданням інших Послуг, перелік яких визначається Виконавцем. Сторони погодили, що підписання Згоди на медичне втручання є необхідною умовою для початку надання Послуг.

5.4. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або при особистому зверненні Замовника. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Замовників. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Замовником в усній або письмовій (шляхом підписання графіка відвідувань) формі.

5.5. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Замовника за один робочий день до настання строку надання такої Послуги.

5.6. У разі, якщо Пацієнт не з’явився на прийом в призначений час без попередження або запізнився більше ніж на 15 хвилин, запис скасовується.

5.7. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:

5.7.1. якщо стан здоров’я Замовника перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Замовника або інших тяжких чи негативних наслідків.

5.7.2. Виникнення непередбачуваних обставин, які унеможливлюють надання Послуги Виконавцем (вихід з ладу обладнання, хвороба лікаря тощо).

5.8. Медичний центр має право відмовитись від надання медичних послуг у випадках:

5.8.1. Пацієнт не виконує медичних приписів Лікуючого лікаря або порушує Правила, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення.

5.8.2. Замовник відмовляється від оформлення обов’язкової документації відповідно до вимог чинного законодавства України, від надання Згоди на медичне втручання. При відмові Виконавця від виконання Договору з підставі наведених в цьому підпункті, сплачені кошти Замовнику не повертаються.

5.8.3. Замовник відмовляється від оплати медичної послуги/медичних послуг.

5.8.4. Замовник знаходиться в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

5.8.5. Замовник не здійснив попереднього запису, відповідно до цього Договору.

5.8.6. Замовник не з’явився на погоджений час, чи запізнився більше ніж на 15 хвилин.

5.8.7. Відсутності необхідних спеціалістів та/чи обладнання.

5.9. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу Замовника, медичне обстеження, огляд та їх результати, які стала відома у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

5.10. Приймання-передача наданих Послуг, що були надані в амбулаторно-поліклінічних умовах здійснюється в усній формі. Приймання-передача наданих Послуг, що були надані в стаціонарних умовах оформлюється шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих послуг (далі – Акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Замовнику для підписання.

5.11. Замовник зобов’язаний підписати обидва примірника Акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.

5.12. У разі якщо Замовник не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту, Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнятою Замовником.

5.13. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту, Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Замовника про результати розгляду. 

5.14. Якщо Замовнику надано декілька Послуг, Виконавець має право скласти один Акт, в якому зазначити весь перелік наданих Послуг.

5.15. У випадку надання Замовнику розстрочки оплати медичних послуг оформлення Акту є обов’язковим. При цьому в Акті фіксується неоплачена вартість медичних послуг, строки її оплати Замовником.

 

6. ЦІНИ НА ПОСЛУГИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Ціни на послуги, що надаються Виконавцем, визначаються Прайс-листом Виконавця, з яким Пацієнт зобов’язаний ознайомитися до початку надання Послуг. Ціни і структура Прайс-листа можуть бути змінені. Прайс-лист розміщений на офіційному веб-сайті Виконавця та має публічний характер.

6.2. Попередня вартість Послуг зазначається в Плані лікування відповідно до Прайс-листа на дату складання такого Плану, та не включає вартість лікування прихованих патологій, які можуть бути виявлені в процесі лікування.

6.3. Замовник оплачує Послуги одним із нижченаведених способів за вибором Замовника:

6.3.1. оплата готівкою в касу Виконавця;

6.3.2. оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця;

6.3.3. оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком.

6.4. Послуги оплачуються Замовником в день надання Послуги - до надання Послуги або безпосередньо після її надання, в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування.

6.5. Замовник має право здійснити попередню оплату Послуг, визначених Планом лікування. Вартість Послуг, сплачених Замовником як попередня оплата, не може бути переглянута Виконавцем у разі зміни цін на Послуги, та встановлюється відповідно до цін, діючих на день оплати.

6.6. На окремі види Послуг, які передбачають попередні витрати Виконавця (індивідуальне замовлення лікувальних конструкцій для Замовника у третіх осіб тощо), Замовником обов’язково вноситься передоплата у розмірі до 100% включно від вартості таких витрат. Сума передоплати та строк її внесення зазначається в Плані лікування та/або в рахунку, який заздалегідь надається Замовнику.

6.7. Послуги за безготівковим розрахунком надаються тільки за умови 100 % попередньої оплати. 

6.8. Якщо сума вартості всіх складових наданих за попередньою оплатою Послуг перевищує внесену Замовником суму попередньої оплати, то різницю Замовник повинен погасити не пізніше дня закінчення надання Послуг.

6.9. У випадку виникнення розбіжностей в сторону збільшення між орієнтовною вартістю Послуги (частини Послуги) та сумою виставленого Замовнику рахунку в конкретне відвідування, Замовник зобов’язаний оплатити рахунок в день надання такої Послуги (частини Послуг). В такому випадку Замовник зобов’язаний підписати Акт наданих послуг з переліком наданих Послуг та зазначенням розміру заборгованості Замовника за Послуги.

6.10. У разі недостатності у Замовника грошових коштів для оплати отриманих Послуг, заборгованість Замовника перед Виконавцем може бути оформлена додатковою угодою про оплату Послуг з розстрочкою платежів.

6.11. Лікування за страховкою надається за умови попереднього укладання Виконавцем відповідного Договору зі страховою компанією і підтвердженням страховою компанією покриття послуг Виконавця.

6.12. Замовнику може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.

6.13. Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг або зміні Плану лікування), то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість Послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Замовник має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати Послуги згідно узгодженого Плану лікування. Якщо така відмова унеможливлює продовження надання Послуг за медичними показаннями, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, а Замовник зобов’язаний оплатити вартість фактично отриманих Послуг. Якщо Замовник не заперечує проти зміни або доповнення Плану лікування, то надання Послуг продовжується відповідно до нових умов та з підписанням нового або додаткового Плану лікування.

6.14. У випадку неможливості надання Послуг (частини Послуг) через нез’явлення Замовника на прийом до лікаря або на іншу медичну процедуру, відмови Замовника від подальшого отримання Послуг, порушення Замовником умов цього Договору та (або) Правил, Виконавець повертає Замовнику сплачену ним суму передоплати з вирахуванням фактично здійснених витрат та витрат з виготовлення (замовлення) для Замовника лікувальних конструкцій (у разі їх замовлення) протягом семи календарних днів з моменту звернення Замовника із відповідною заявою. 

6.15. Замовник не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг.

6.16. В усіх випадках, коли вартість наданих Замовнику Послуг прямо не визначена Планом лікування, в тому числі коли Послуги, визначені в Плані лікування, надані не в повному обсязі, вартість таких Послуг (частини Послуг) визначається відповідно до діючих тарифів Виконавця.

6.17. Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Замовнику Послуг.

6.18. Умови цього розділу щодо оплати Послуг не поширюється на випадки надання Замовникам медичних послуг, які оплачуються страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування або іншими третіми особами. Будь-які медичні послуги за цим Договором можуть бути сплачені третьою особою на підставі окремого договору між третьою особою та Виконавцем.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Замовник має право:

7.1.1. Приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах.

7.1.2. До моменту замовлення Послуг отримати повну інформацію про медичні послуги, які надаються Виконавцем.

7.1.3. Отримати Послуги належної якості.

7.1.4. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Виконавця.

7.1.5. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні Послуг або відмові від надання таких Послуг.

7.1.6. Вимагати заміни Лікуючого лікаря (за наявності у Виконавця інших лікарів відповідної кваліфікації).

7.1.7. При зміні в процесі лікування Плану лікування та попередньої орієнтованої вартості Послуг Замовник вправі на свій вибір: 

а) погодитись з новим /додатковим Планом лікування та узгодити його вартість;

б) відмовитись від запропонованих змін та продовжити лікування на узгоджених раніше умовах у випадку відсутності загрози здоров’ю та життю Пацієнта; 

в) розірвати Договір та провести розрахунки за фактично надані Послуги.

7.1.8. На таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

7.1.9. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

7.1.10. Відмовитися від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, попередньо сплативши всі фактично надані на момент відмови Послуги, та підписати в такому випадку відповідні документи щодо відмови від лікування.

 

7.2. Виконавець має право:

7.2.1. Вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги.

7.2.2. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.

7.2.3. Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.

7.2.4. Обробляти персональні дані та іншу інформацію про Замовника відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних та Порядку обробки персональних даних ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС».

7.2.5. В разі необхідності, за попереднім погодженням з Замовником, вносити зміни в План лікування.

7.2.6. Самостійно визначати і призначати медичних працівників, які надаватимуть Послуги Замовнику.

7.2.7. У разі виникнення невідкладних станів, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час або до проведення медичних втручань - самостійно визначати обсяг всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення. 

7.2.8. Надати неповну інформацію про стан здоров’я Замовника, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами у разі, якщо інформація про хворобу Замовника може погіршити стан його здоров'я або зашкодити процесу лікування.

7.2.9. Здійснювати - аудіо /- фото /- відео зйомку у ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС», в тому числі фіксацію процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

7.2.10. Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або за можливості призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою Замовника.

7.2.11. В разі запізнення Замовника в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг.

7.2.12. Скеровувати Замовника до інших профільних медичних спеціалістів, в тому числі до іншого закладу охорони здоров’я, з метою уточнення діагнозу та вибору оптимального Плану лікування.

7.2.13. Не починати (або призупинити) надання Послуг у випадках:

а) відмови Замовника від підписання Згоди на медичне втручання або інших документів, наданих працівниками Виконавця, що необхідні для надання Послуг за цим Договором (заповнення анкети здоров’я тощо);

б) при виникненні заборгованості у Замовника з оплати Послуг за відсутності прямої загрози життю Пацієнта (до моменту повного погашення такої заборгованості);

в) виявлення у Замовника під час обстеження захворювання (патології), лікування якого неможливе в Медичному центрі через ліцензійні обмеження, кваліфікацію медичного персоналу або технічну оснащеність або при відмові Замовника від лікування такої патології, якщо це унеможливлює надання Послуг за Планом лікування;

г) перебування Замовника у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг;

д) неприбуття до Медичного центру Замовника у встановлені дату та час для отримання відповідних Послуг.

7.2.14. Відмовити в будь-який момент у наданні Послуг (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Замовника) в наступних випадках:

а) надання Замовником неповних та /або недостовірних даних про свою особу та/ або стан свого здоров’я;

б) наявність/встановлення/виявлення медичних протипоказань до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами;

в) відмови Замовника пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;

г) у разі якщо Замовник наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України;

д) недотримання Замовником встановлених лікуючим лікарем приписів або графіку лікування;

е) порушення Замовником Правил.

 

7.3. Замовник зобов’язаний:

7.3.1. До укладання Договору ознайомитися з цінами Виконавця, Правилами, умовами цього Договору.

7.3.2. Вчасно прибути до Медичного центру в дату та час надання Послуг.

7.3.3. Завчасно повідомляти Медичний центр про об’єктивну неможливість з’явитися на прийом чи на процедури.

7.3.4. Під час перебування на території Медичного центру неухильно дотримуватися Правил Виконавця.

7.3.5. До початку надання Послуг повідомити Лікуючому лікарю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Замовник, а також про всі відомі хвороби, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

7.3.6. Точно і своєчасно виконувати усні чи письмові приписи і рекомендації Лікуючого лікаря, дотримуватися Плану лікування, своєчасно з’являтися на призначені додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди.

7.3.7. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Медичному центру для надання Послуг.

7.3.8. Повідомляти Лікуючого лікаря про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.

7.3.9. Приймати надані Послуги належної якості та підписувати Акти.

7.3.10. Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами.

7.3.11. Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Замовника.

7.3.12. Підписувати Згоду на медичне втручання на проведення діагностики, лікування та знеболення, анкети Виконавця. 

7.3.13. Дотримуватися правил експлуатації встановлених лікувальних конструкцій, у випадку їх поломки (незалежно від причин цього), виникнення ускладнень - у строк до 24 годин, а за можливості - негайно сповістити про це Виконавця.

 

7.4. Виконавець зобов’язаний:

7.4.1. Провести в узгоджений із Замовником час первинний огляд Замовника для встановлення попереднього діагнозу, обсягу необхідного лікування, розрахунку вартості лікування і проінформувати Замовника про результати.

7.4.2. За необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього - проінформувати Замовника і скерувати його для проходження обстеження до іншого закладу охорони здоров'я або профільного медичного спеціаліста.

7.4.3. Надати Послуги належної якості відповідно до поставленого остаточного діагнозу, Плану лікування і розрахунку вартості, узгоджених Сторонами.

7.4.4. Забезпечити надання Замовникові всіх необхідних Послуг, передбачених Договором та узгодженим Планом лікування.

7.4.5. Створити належні і безпечні умови перебування Замовника у Медичному центрі.

7.4.6. Забезпечити найбільш безболісні та раціональні методи лікування відповідно до медичних показань.

7.4.7. Інформувати Замовника про обставини, що можуть виникнути та привести до збільшення обсягу надання Послуг, про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути в ході надання Послуг.

7.4.8. При змінах в процесі лікування узгодити з Замовником додатковий або новий План лікування та його орієнтовну вартість.

7.4.9. Надати Замовнику лікарські призначення та рекомендації після надання Послуги. 

7.4.10. На вимогу Замовника надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг.

7.4.11. Після закінчення лікування надати на вимогу Замовника виписку з медичної карти, копії результатів обстежень, довідки, цифрові носії за домовленістю тощо.

7.4.12. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров'я, результати медичних обстежень та оглядів Замовника.

7.4.13. Використовувати лікарські засоби та медичні вироби, дозволені для використання в України.

7.4.14. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

 

8. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

8.1. Послуги надаються медичними працівниками Медичного центру, які мають необхідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України. Певні види Послуг можуть надаватися різними медичними спеціалістами Виконавця.

8.2. Послуги надаються відповідно до клінічних маршрутів пацієнта розроблених відповідно до клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), затверджених МОЗ України. 

8.3. Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

8.4. Послуги повинні бути безпечними для здоров’я Пацієнта.

8.5. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.

 

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ЗАМОВНИКА

9.1. На виконання Закону України «Про захист персональних даних» Виконавець повідомляє Замовника про здійснення обробки його персональних даних під час виконання даного Договору.

9.2. Володільцем персональних даних є Виконавець.

9.3. Персональні дані збираються з метою охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для надання медичних послуг (п. 6 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

9.4. Склад, зміст персональних даних Замовника, порядок їх обробки, надання згоди на їх обробку та порядок врегулювання інших питань з цих правовідносин передбачені у Порядку обробки персональних даних у ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС».  

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.

10.2. Замовник відповідає за достовірність наданої інформації щодо свого здоров’я, належного виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих Послуг.

10.3. Виконавець відповідає за якість наданих Послуг.

10.4. У разі прострочення оплати наданих Послуг Виконавець має право вимагати від Замовника сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочення.

10.5. Не є показником неналежної якості наданих Виконавцем Послуг:

10.5.1. ускладнення та інші побічні ефекти втручання, що виникли внаслідок індивідуальних особливостей організму Замовника та ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключити, якщо Послуги надані з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред’являються до послуг цього виду;

10.5.2. можливий дискомфорт, що викликаний специфікою медичних методик і є наслідком реакції організму на фізичний, хімічний вплив препаратів, які проходять протягом розумного строку і про які Замовник був заздалегідь повідомлений лікуючим лікарем;

10.5.3. ускладнення, що наступили після надання Послуг у випадку недотримання (порушення) Замовником рекомендацій, наданих лікуючим лікарем.

10.6. Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну здоров’ю Замовника, у випадках: 

10.6.1. невиконання Замовником призначень та рекомендацій Лікуючого лікаря, Плану лікування; 

10.6.2. неявки чи несвоєчасної явки Замовника на заплановані прийоми чи контрольні медичні огляди;

10.6.3. відмови Замовника від продовження лікування та/або дострокового розірвання Договору;

10.6.4. неповідомлення, несвоєчасне повідомлення Замовником суттєвої інформації про стан свого здоров’я (анамнез), наявні шкідливі звички чи повідомлення завідомо неправдивих відомостей;

10.6.5. отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я або в інших медичних спеціалістів;

10.6.6. несвоєчасного повідомлення Замовником лікаря про ускладнення, що виникли під час дії Договору;

10.6.7. використання лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;

10.6.8. виникнення алергії або неприйняття медичних препаратів або матеріалів, дозволених до застосування;

10.6.9. розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням послуг за цим Договором.

10.6.10. виправлення робіт, проведених Виконавцем, третіми особами без узгодження з Виконавцем.

10.7. Замовник повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного і позитивного ефекту. Замовник усвідомлює, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини, складності діагностики та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму кожного Замовника запропоновані Виконавцем Послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення здоров’я Пацієнта, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані у галузевих медичних стандартах (протоколах) та не описані в спеціальній літературі.

 

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

11.1. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, воєнний стан, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Виконавця тощо).

11.2. Замовник звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін.

11.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна за можливості негайно, проте не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виникнення таких обставин, повідомити про це іншу Сторону. 

 

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

12.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

 

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

13.1. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в Медичному центрі – за місцем знаходження Медичного центру. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Виконавця та на паперових носіях у Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.

13.2. У випадку виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, що опубліковані на офіційному веб-сайті Виконавця та на паперових носіях за місцезнаходженням Медичного центру, пріоритет має примірник на паперових носіях.

13.3. Зміни до цього Договору не можуть впливати та обмежувати якість та обсяг послуг, що були оплачені Замовником до набрання чинності таких змін.

13.4. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник зобов'язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника з внесеними до Договору змінами.

 

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

14.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором.

14.2. Всі строки надання Послуг протягом виконання Плану лікування є приблизними та можуть змінюватися в залежності від стану здоров'я Замовника та інших об'єктивних або суб'єктивних обставин.

14.3. Дія цього Договору припиняється в наступних випадках:

14.3.1. За взаємною згодою Сторін, в т.ч. шляхом укладення Додаткової угоди про припинення Договору.

14.3.2. За ініціативою Замовника шляхом подання Виконавцю письмової заяви не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваного дня розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, що зазначена в заяві.

14.3.3. За ініціативою Виконавця у випадках порушення Замовником умов Договору та (або) Правил внутрішнього розпорядку ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС», за умови здійснення всіх необхідних дій, що запобігають будь-якому погіршенню стану здоров’я Замовника у зв’язку з такою відмовою. Виконавець письмово інформує Замовника про причини відмови від Договору та дату, з якої Договір вважатиметься розірваним. За відсутністю зв’язку з Замовником повідомлення про розірвання Договору надсилається листом за адресою, яка вказана в Договорі. Договір є розірваним з дати, що зазначена в повідомленні Виконавця. 

14.4. Сторони беззастережно погоджуються під реквізитами Замовника вважати інформацію, зазначену ним при заповненні відповідних анкет Виконавця, які містять персональні дані Замовника, або оформленні Плану лікування та/або медичної карти.

14.5. Замовник розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Виконавця, носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може трактуватися як медична інформація та як вказівка до її застосуванні по відношенню до особи Замовника. 

14.6. На всіх документах, що пов’язані з укладенням та виконанням цього Договору, які передбачають підписання їх Замовником, поряд з підписом Замовник обов’язково власноруч зазначає свої прізвище та ініціали.

14.7. Виконавець декларує, що зобов’язання щодо конфіденційності, передбачені цим розділом, мають безстроковий характер і зберігають свою чинність після закінчення строку дії цього Договору.

 

Додатки до цього Договору:

  1. Додаток № 1 Заява про приєднання до договору про надання платних медичних послуг (стаціонарне лікування).

 

15. Реквізити Медичного центру

ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС»

03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 19/14, офіс 707 

Ідентифікаційний код юридичної особи 43767328

UA893003460000026007096567301

АТ «Альфа-Банк»

Директор Татаркін Денис Олексійович, який діє на підставі Статуту

Платник податку на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ.

Редакція від 29.09.2022

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ до договору про надання платних медичних послуг (для стаціонарного лікування)

Договір про надання платних медичних послуг (надалі – Договір) укладається шляхом приєднання фізичної особи (надалі – Замовник), що має намір отримувати платні медичні послуги, до Договору в цілому. Замовник не може запропонувати свої умови цього Договору у відповідності до статті 634 Цивільного кодексу України. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, Замовник вправі відмовитись від його укладення.

Заява про приєднання (надалі – Заява) заповнюється та підписується у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, у випадку стаціонарного лікування Замовника.

Замовник під час заповнення та підписання Заяви зобов’язаний мати при собі оригінали реєстраційного номеру облікової картки платника податків та паспорту громадянина України. Якщо у ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС» (надалі – Виконавець) немає виправлень чи зауважень до чіткості заповнення та повноти інформації, наданої Замовником, Заява приймається Виконавцем для подальшого надання платних медичних послуг. Після прийняття Заяви, один примірник Заяви повертається Замовнику, а другий зберігається у Замовника.

Замовник, який діє на законних підставах, підписавши Заяву, укладає з Виконавцем Договір, розміщений на веб-сайті Виконавця https://denis.kiev.ua (надалі – Сайт Виконавця), шляхом приєднання до всіх його умов в цілому.

З моменту прийняття Заяви Виконавцем, Замовник та Виконавець набувають всіх прав та обов’язків, що передбачені Договором,  та несуть відповідальність за їх невиконання та/або неналежне виконання.

Підписавши Заяву Замовник засвідчує:

  • ознайомлення з усіма умовами Договору, Правил, порядком оплати за медичні послуги та цінами на медичні Послуги;
  • повне розуміння змісту Договору та Правил, значення термінів та понять;
  • вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до всіх його умов, шляхом приєднання до нього в повному обсязі.

Замовник підтверджує, що відомості наведені нижче є вірними:

Прізвище, імя та по батькові

 

 

Зареєстроване місце проживання (згідно паспортних даних): район, місто, смт, селище, село, вулиця, будинок, квартира

 

 

 

Фактична адреса проживання

 

 

 

Ідентифікаційний номер

 

Паспортні дані

 

 

 

Контактний номер телефону

 

Адреса електронної пошти

 

Підписання Заяви свідчить про згоду Замовника на здійснення обробки його персональних даних, які надаються Виконавцю.

 

«_____» ______________ 20__року                             /_______________/ ____________

                                                                                (підпис)        (П.І.Б. Замовника)

Записатися на прийом
Записів сьогодні: 0
Контакти
Київ, Голосіївський район, вул. Композитора Мейтуса, 5
Показати на мапі Показати вулицю